รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ม.มหิดล 2560
มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนรับ
+ นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย 3 คน
+ นักเรียนจากโรงเรียนทั่วไป 9 คน
เปิดรับสมัคร 4 มกราคม  ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2560