รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ด้านศิลปวัฒนธรรม  
เปิดรับสมัคร 1-20 พฤศจิกายน 2559