รับตรง สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาที่เปิดรับ
การจัดการกีฬา 200 คน
การฝึกสอนกีฬา 150 คน
เปิดรับสมัคร 25 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2559