รับตรง โครงการรักเกษตร คณะทรัพยการธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 60
คณะทรัพยการธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำโครงการรักเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีความสนใจและตั้งใจจริงในการพัฒนางานด้านเกษตร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา คณะทรัพยกรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 6 สาขาวิชา  พืชศาสตร์ ป,พีศาสตร์ การจัดการศัตรูพืช วาริชศาสตร์ พัฒนาการเกษตร และสัตวศาสตร์
เปิดรับสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 2559