Update เตรียมพร้อม รับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 2560

GAT/PAT ใช้เป็นแค่เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
วิชาสามัญ  ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก