รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล และ ธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 60


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/gear.png
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครถึง 16 กันยายน 2559
          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-12.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-13.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-15.jpg

 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/gear.png
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2559
          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-73.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-74.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/Untitled-15.jpg