รับตรง โควตาพิเศษ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.นวมินทราธิราช 2560
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560 โดยใช้คะแนน GAT และ PAT2