รับตรง 5 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 60
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิปิกวิชาการ ชีววิทยา
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
5. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ 
เปิดรับสมัคร 12-23 กันยายน 2559
image: http://admission.md.chula.ac.th/images/new.gif
 

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560
image: http://admission.md.chula.ac.th/images/new.gif


หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.md.chula.ac.th/