รับตรง โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ม.บูรพา 2560
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน