รับตรง 5 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560
1. ประเภทรับตรงทั่วไป ( รับตรงทั่วประเทศ ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ) เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 59
2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัคร ดังนี้
    2.1 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
    2.2 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ
4. โครงการเพชรในตม
5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอณาาจักร)