โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหิดล 2560

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปีการศึกษา 2560 ในสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 1-15 สิงหาคม 2559
เปิดรับสมัครเข้าศึกษา  1-30 กันยายน 2559