รับตรง 3 โครงการ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 3 โครงการ
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
- โครงการกระจายแพทยย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชนสมัครเข้าค่ายวิชาการ ODOD    30 ก.ค. ถึง 14 ส.ค. 59
สมัครรับตรง  30 ก.ค. ถึง 14 ก.ย. 59