Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560





มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการพิเศษปีการศึกษา 2559