โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ธรรมศาสตร์ 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
เกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธ์สมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หลักสูตร 6 ปี
ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และศึกษาชั้นมปลายตลอดหนักสูตรในจังหวัดที่ที่ตนมีภูมิลำเนา ไม่รับสมัครข้ามจังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ภาคกลาง ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
-สระบุรี
-ลพบุรี
-สิงห์บุรี
-ชัยนาท
-อ่างทอง
-ปทุมธานี
ภาคใต้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์
-สุราษฎร์ธานี
-ชุมพร
-ระนอง
ภาคตะวันออก ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
-ฉะเชิงเทรา
-ปราจีบุรี
-สระแก้ว
เปิดรับสมัครสอบ TU STAR เพื่อนำคะแนนมาพิจารณา
สมัครสอบ 12-18 กันยายน 2559 
สอบ  9 ตุลาคม 2559

รับสมัครโครงการ  20-31 ตุลาคม 2559