เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับสมัคร ม.ขอนแก่น 2560 จำนวน 3,566 คน

ปฏิทินการและเกณฑ์คัดเลือกการรับสมัครบุคลลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาภาคฯ จำนวนทั้งสิ้น 3,566 คน  รวมรับรวมทุกโครงการ จำนวน 6,536 คน?
รับสมัครสอบข้อเขียน  26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2559
สอบข้อเขียนวิชาหลัก   26-29 พฤศจิกายน 2559