ประกาศผล TU STAR 25 ก.ค. เวลา 17.00 น

กำหนดประกาศคะแนนการสอบ TU STAR ครั้งที่ 1/2559
การสอบ TU STAR ครั้งที่ 1/2559
วันสอบ : อาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
กำหนดประกาศผลคะแนน : จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา: 17.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการดูคะแนน : Login เข้าดูในระบบของ www.tustar.tu.ac.th
ใบรายงานผล : สามารถสั่งพิมพ์ผ่านระบบ