รับตรง มีทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 โครงการ ม.ศิลปากร 60เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 
โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2560 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/new.gif

เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2559
 

          

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im2.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im5.jpgimage: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/gear.png
 โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ประจำปีการศึกษา 2560 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/new.gif

เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2559

          

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im2.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im5.jpgimage: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/gear.png
 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/new.gif

?เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2559

          

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im6.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im5.jpgimage: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/gear.png
 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/new.gif
เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2559

          

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im2.jpg

          
image: http://www.eng.su.ac.th/_2012/images/im55.jpg