ระเบียการมาแล้ว ค่ายเส้นทางสู่หมอ "ศิริราชา" ครั้งที่ 18 เปิดรับสมัคร 18 ก.ค. นี้

ระเบียบการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 18
1. กําหนดการเข้าค่าย ค่าย 2 วัน ไป-กลับ (ไม่มีการค้างคืน)
รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 และ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
1.1. กิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์เวลา 7:00 น.- 18:30 น. และ
วันอาทิตย์เวลา 7:00 น. - 18:00 น. ทั้ง 2 รอบ
1.2. ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 1 และ 15 ตุลาคม เวลา 17:00 น. – 18:00 น.
2. สถานที่จัดกิจกรรม : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
4. จํานวนที่รับสมัครทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น รอบละ 250 คน
*โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงรอบเดียวเท่านั้น และไม่สามารถย้ายรอบที่เลือกไว้ได้
5. กําหนดการรับสมัคร 
5.1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2559
5.2. กรอกใบสมัครและทำข้อสอบคัดเลือกออนไลน์ได้ที่ www.simc18.com
6. ประกาศผล วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์
www.facebook.com/simedicalcamp18
โดยผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเงินค่าสมัคร 600 บาท
7. เอกสารประกอบการสมัคร ส่งใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) เป็นไฟล์รูปทางเว็บไซต์
หมายเหตุ
1. หากส่งเอกสารหรือตอบคําถามในการสมัครไม่ครบตามข้อกําหนด จะไม่ได้รับพิจารณาคัดเลือก
2. การตัดสินของคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ถือเป็นที่สิ้นสุด
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์www.facebook.com/simedicalcamp18 ผู้สมัครจึงควรติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ
4. ทางคณะกรรมการค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ขอนำข้อมูลส่วนตัวมาใช้เพื่อติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เกี่ยวกับการศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชต่อไป โดยไม่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่ และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/simedicalcamp18