รับตรง ทุนเต็มจำนวน โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์ 60รับตรง  ทุนโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT ม.ธรรมศาสตร์   2560
การรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ และโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 เข้าศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติ
+ เป็นผู้กำลังศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
+ สายวิทย์-คณิตเท่านั้น
+ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์
+ ทุนสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (TSTP) ได้รับค่ายกเว้นหน่วยกิตและค่าบำรงการศึกษาทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายรายเดือน 5000 บาท
+ ทุนเต็มจำนวน   ได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมทั้งหมด 
+ ทุนครึ่งจำนวน

เปิดรับสมัคร  1 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2559