รับตรง โควตาภาคเหนือ,โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,แพทย์ ODODและCPIRD ม.เชียงใหม่ 2560
รับตรงสำหรับน้องๆ ภาคเหนือมาแล้วจ้า
โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

image: http://files.unigang.com/pic/7/150.png

 

+โควตาภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิมเติม คลิกที่นี่
+โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี[คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ] ,คณะพยาบาล ,คณะบริหารธุรกิจ ,คณะเทคนิคการแพทย์ (เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
+โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) 
    [ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ ODOD ] [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ CPIRD]
ทั้ง 3 โครงการเปิดรับสมัคร... วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2559