งาน "MET Exhibition" สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล "เวชนิทัศน์" คืออะไร?? อยู่ในคณะแพทย์ทำไมเรียนศิลปะ??

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ "เวชนิทัศน์" คืออะไร?? อยู่ในคณะแพทย์ทำไมเรียนศิลปะ?? มาหาคำตอบได้ที่งาน "MET Exhibition" 4- 8 ก.ค.59

สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการเผยแพร่ หรือเพื่อการโฆษณา ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์

เสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชา
ศิลปกรรม+เทคโนโลยีการศึกษา+นิเทศศาสตร์+วิทยาศาสตร์การแพทย์


สื่อชนิดต่างๆ ที่ศึกษา ครอบคลุมสื่อ 5 ชนิด ได้แก่
1.ภาพวาด
2.ภาพถ่าย
3.คอมพิวเตอร์
4.วิดีโอ
5.หุ่นจำลอง

งาน "MET Exhibition" ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
?ในวันที่ 4- 8 ก.ค.58 ณ โถงอาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

รายละเอียดเพิ่มเติม https://m.facebook.com/METexhibition/