รับตรง สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 59
รับตรง สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ  คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 59
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี แบบรับตรง โดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร ถึง 26 มิถุนายน 2559