รับตรง สาขาคอม,สาธารณสุข,ออกแบบอุตสาหกรรม ธรรมศาสตร์ ลำปาง 2559มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม