รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 59

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 5 สาขา รวม 120 คน
-  สาขาวิชาการจัดการชุมชน  10 คน
-  สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 10 คน
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10 คน
เปิดรับสมัคร 15-30 มิถุนายน 2559