รับตรงเพิ่มเติม คณะโบราณดคี ม.ศิลปากร 59 จำนวน 45 คน

รับตรงเพิ่มเติม คณะโบราณดคี ม.ศิลปากร 59
คณะโบราณคดี เห็นสมควรให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณดีโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
สาขาที่เปิดรับสมัคร
- สาขาวิชาภาษาไทย  15 คน
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 คน
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 20 คน
เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2559
สมัครทางระบบออนไลน์เท่านั้น