รับตรง สาขาเทคนโลโยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 59

รับตรง สาขาเทคนโลโยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 59
มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2559 เพิ่มเติม  จำนวน 4 คน
เปิดรับสมัคร ถึง 23 มิถุนายน 2559