สรุปช่องทางการ รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น 2560

ช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
รหัส
จำนวนรับ
ทั้งสิ้น
(288 คน)
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และ
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
-มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึงวันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
1) TOEFL (Internet Based)     ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
2) IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
3) TU-GET                              ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
4) CU-TEP                              ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
MDX
44
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

-รับนักเรียนจาก 20 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.4-5 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรม วิทย์/คณิต และโรงเรียนตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
 
MD02
76
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
 
MD03
(รพ.ขอนแก่น)
24
MD04
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)
16
MD05
(รพ.อุดรธานี)
16
MD11
(รพ.
มหาสารคาม)
16
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 อยู่ในโรงเรียนใน จังหวัดที่สมัครทุน ODOD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
 
MD07
(รพ.ขอนแก่น)
24
MD08
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)
16
MD09
(รพ.อุดรธานี)
16
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ
-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และกำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 
DTX
10
รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูรายละเอียดจาก มข.)รับจาก 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 5 ภาคการศึกษา

(ดูประกาศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
001
20
รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
รับจากทั่วประเทศ
-รับผู้จบ ม 6 หรือกำลังศึกษาชั้น ม. 6  วิทย์/คณิต

(ดูประกาศจาก กสพท.)
-
20

ดูรายละเอียดระยะเวลาการใช้ทุนและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่

 http://home.kku.ac.th/admismd/intro-60.htm