ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

รูปแบบกิจกรรม
            เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แนะแนวและสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่จัดขึ้นโดย ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบาบัด และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา โดยผู้ ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาควิชา/สาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร
          วันที่ 3 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559
          ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
          ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559  (เฉพาะรอบที่1)
          ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558
          ยืนยันสิทธิ์และชำระเงิน ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (เฉพาะรอบที่2)
          วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 12-14 สิงหาคม 2559
สถานที่จัดกิจกรรม
  1. คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  2. ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)                  ทุกแผนการเรียน
2) มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/domegowntu