รับตรง โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560
  ในปีการศึกษา 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)  โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการดังกล่าว ดังนี้
1.      เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 รวม 4 ภาคการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า 3.50   
2.      มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึง
วันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
1) TOEFL (Internet Based)             ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน หรือ
2) IELTS (Academic Module)           ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือ
3) TU-GET                                       ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
4 )CU-TEP                                       ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน หรือ
5) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
(สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษให้แต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://home.kku.ac.th/admismd/ และ www.li.kku.ac.th )
3.      สอบข้อเขียนโดยต้องมีคะแนนสอบตามที่ คณะแพทยศาสตร์ กำหนด ดังนี้ 
3.1 วิชาความถนัดทางการแพทย์ และการคิดวิเคราะห์สังเคราะห็
3.2 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
            สำหรับหลักเกณฑ์และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะประกาศให้ทราบภายหลัง ทาง Website http://home.kku.ac.th/admismd/  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ คณะแพทยศาสตร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมและเห็นสมควร