ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง สมัครด่วนถึง 17 มิ.ย. นี้

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักบินและแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา , กิจกรรมจากพี่สู่น้อง รวมถึงเข้ารับการทดสอบความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่
  1. ความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ โดยกัปตันจากสมาคมนักบินไทย
  3. ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบินโดยแพทย์เวชศาสตร์การบิน
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน Class 1 (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง) เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ต่อไป
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย, โรงเรียนมัธยมตอนปลาย หรือ สถาบันเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
  3. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสูงกว่า
  4. ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559
รับสมัครวันนี้ – 17 มิถุนายน 2559 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
https://docs.google.com/forms/d/1VOTWoWrTjIfMmqPn6mPXHiR1dm8MOjVHPKKHcJwq2KA/viewform?c=0&w=1
และวันที่ 18 มิถุนายน 2559 (เวลา 8.30 – 9.00 น.)
เปิดรับสมัคร ณ จุดลงทะเบียนค่ายฯ ชั้นที่ 11 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฟรี ค่าธรรมเนียมการสมัคร