ระเบียบการ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 60 "14 คณะ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR"

ระเบียบการ รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ปี 60 "14 คณะ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง TU-STAR"
ด้วยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการ จัดการสอบ TU STAR เพื่อนำผลคะแนนที่ได้ ยื่นสมัครโครงการรับตรง (14 คณะ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ศูนย์ทดสอบฯ จึงขอส่งข้อมูลการสอบ TU STAR (update ณ วันที่ 13 พ.ค. 59) เพื่อให้น้องๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน

รับสมัครสอบ  รอบ 1/2559    วันที่ 6-12 มิถุนายน 2559  สอบวันที่ 3 กรกฎษคม 2559?