รับตรง วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 คน
  เปิดรับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2559