รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 23-30 พฤษภาคม 2559