รับตรง โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) ยกเว้นค่าสมัครสอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ปีการศึกษา 2559 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รอบที่ 2)ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2559 โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
+ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยและบิดาหรือมารดาและ ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร หรือ 
+ผู้สมัครที่เป็นบุตร/ธิดา ของ ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี)  โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารยืนยันการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย