รับตรง ทั่วประเทศและโควตาภาคเหนือ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 59

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559  เปิดรับสมัคร 4-22 เมษายน 2559
รับทั่วประเทศ 12 คน โควตาภาคเหนือ  18คน