รับตรง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 59

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หลักสูตรนานาชาติ
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2559 
เปิดรับสมัคร 25 เมษายน ถึ 15 มิถุนายน 2559