รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 59

คณะอุตสาหกรรมเกษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคระอุตสาหกรรเกษตร ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
เปิดรับสมัครถึง 22 เมษายน 2559