รับตรง สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 59

การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2559   จำนวน 75 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
6. มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน


                  รอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 18 เมษายน ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559
                  รอบที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 

หมายเหตุ : กรณีที่คณะฯ ได้นิสิตครบตามจำนวนที่ประกาศไว้แล้ว
                 ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดรับรอบที่ 2