รับตรงเพิ่มเติม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (สอบตรง)  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปี การศึกษา 2559 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  
เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ ถึง 24 มีนาคม 2559
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษา (สอบตรงเพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด
- ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรปีการศึกษา 2559  (สอบตรงเพิ่มเติม)  รายละเอียด
- บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (สอบตรงเพิ่มเติม) รายละเอียด
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รายละเอียด 
image: http://www.pcc.kmitl.ac.th/images/gif_pic/hot-icon-2.gif