รับตรง สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ลำปาง 59 รอบที่ 2

 รับตรง โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครถึง 14 มีนาคม 2559