ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 3 ตอน ... ความฝันสีขาว
ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 3  ตอน ... ความฝันสีขาว
องค์การนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เปิดรับสมัคร 1-18 มีนาคม 2559