รับตรง ทุน โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ม.เกษตรศาสตร์ 59

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  รับสมัครจากโรงเรียนมัธยม 27 จังหวัด 
ทุนการศึกษาที่จะได้รับ
+ ค่าธรรมเนียมการศึกษา
+ ค่าหนังสือปีละ 5,000 บาท
+ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 87,600 บาทต่อปี
+ ค่าทำโครงการหรือวิจัย 10,000 บาท
+ ค่าคอมพิวเตอร์ 25,000 บาท
เปิดรับสมัคร ถึง 10 มีนาคม