เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ปี 59 รอบ 2
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง Direct Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการที่เปิดรับ
+ การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเภสัชศาสตร์   25 คน
+ โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม 20 คน
+ รับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ และ โครงการอัสสัมชัญศรีราชา 3 คน
+ สอบคัดเลือกสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากปริญญาสาขาอื่น 2 คน
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2559