รับตรง 2 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปี 60

คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ : 49020787.pdf
คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ : 49020786.pdf