รับตรง ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 59


 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงประกาศโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติประจําปี การศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน
สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จํานวน 5 ทุน
เปิดรับสมัคร  1 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2559