รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2
เปิดรับสมัครในหลักสูตร
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
กำหนดการรับสมัคร
-รับสมัครด้วยตนเอง  25 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2559
- รับสมัครทางไปรษณีย์  25 มกราคม ถึง 6 เมษายน 2559
 Announcement of Silpakorn University International College: Direct Admission Requirements for Academic Year 2016 (Intake 2) ( BFABBA,)