รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน โดยใช้ GAT/PAT ม.เชียงใหม่ 59

กำหนดการ /ประกาศรับสมัคร การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

ช่วงที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนน GAT/PAT ของ สทศ. ในการคัดเลือก)

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 13 - 20 มกราคม 2559

ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. ในการคัดเลือก)

เปิดรับสมัคร.. วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/special/index.php