รับตรง ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 59

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 70 คน ประจำปีการศึกษา  2559
 เปิดรับสมัคร 11 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2559