โครงการรับตรง (ใช้คะแนน GAT/PAT) พระนครเหนือ 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี4 ปี ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 11 มกราคม ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 โครงการ รับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ดังนี้
 จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
+ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
+ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
+ วิทยาลัยนานาชาติ

 จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
+ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
+ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
+ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
+ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
+ คณะบริหารธุรกิจ

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ถือปฏิบัติและเป็นไปตามระเบียบการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการ รับตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2559