โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 59 ม.6 เด็กซิ่ว ก็สมัครได้

ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เข้าศึกษาโครงการปกติหรือโครงการสมทบพิเศษ
เปิดรับสมัครถึง  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559